top of page

1.De aanvraag indienen?

De persoon voor wie de beschermingsmaatregel bewind is bedoeld, is de betrokkene.

De betrokkene kan de aanvraag (hier) indienen bij Crescendo.

 

De overige personen of instellingen mogen ook een aanvraag tot bewind indienen:

 • de betrokkene zelf

 • echtgenoot of andere partner

 • familieleden tot in de 4e graad; dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten

 • degene die het gezag uitoefent; bijvoorbeeld de voogd, als de betrokkene nog minderjarig is of de stiefouder

 • de curator als er een curatele loopt of de mentor als er een mentorschap voor betrokkene is ingesteld

 • de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt

 • de officier van justitie

 • het college van burgemeester en wethouders van de woonplaats van de betrokkene als bewind wegens verkwisting of problematische schulden wordt aangevraagd

Als de betrokkene geen burgerservicenummer heeft, kan de rechtbank met de geboortedatum van de betrokkene het verzoek om bewindvoering in behandeling nemen

2.Indienen aanvraag bewind bij de rechtbank (sector kanton) in het gebied waar de betrokkene woont.

 

 • Is het voor u niet mogelijk om naar de zitting te komen, dan kan de kantonrechter u thuis of in de instelling horen.

 • Bij bewind wegens een lichamelijke of geestelijke toestand is het handig als u een verklaring van een arts of behandelaar over de medische en psychische conditie kunt bijvoegen. Een indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg of een verklaring van een verslavingskliniek kunt u eventueel ook bijvoegen. Heeft u zo’n verklaring niet, dan kunt u het verzoek toch indienen.

 • Bij bewind wegens verkwisting of problematische schulden is het handig als u een (voorlopige) schuldenlijst kunt bijvoegen.

3.De griffie van de rechtbank stuurt een uitnodiging voor de zitting aan de:

 • verzoeker

 • betrokkene

 • bewindvoerder

 

belanghebbenden (tenzij de betrokkene heeft vermeld dat hij niet wil dat de belanghebbenden worden uitgenodigd)

Het kan ook zijn dat de rechtbank de getuigen uitnodigt . In de uitnodiging staan de datum en locatie van de zitting.


Heeft u een uitnodiging ontvangen en bent u verhinderd, dan kunt u contact opnemen met ons. Wanneer de verzoeker en/of de betrokkene - zonder een reden door te geven - niet bij de zitting aanwezig is, dan kan de rechter het verzoek afwijzen.

Tijdens de zitting vraagt de kantonrechter aan de verzoeker, de betrokkene, de voorgestelde bewindvoerder en aanwezige belanghebbenden om hun mening over het verzoek. De rechter stelt ook andere vragen, bijvoorbeeld over de reden voor het verzoek.

 

4.Aanwezigen zitting


De zitting is niet openbaar. Alleen de verzoeker, de betrokkene, de bewindvoerder en de belanghebbenden die een uitnodiging voor de zitting hebben ontvangen mogen bij de zitting aanwezig zijn. De betrokkene kan aan de rechter vragen of anderen aanwezig mogen zijn, bijvoorbeeld de persoonlijk begeleider van de instelling.

5.Uitspraak


De kantonrechter beoordeelt of de aangevraagde beschermingsmaatregel noodzakelijk is. Hij kan het verzoek toewijzen of afwijzen.

 

6.Beschikking


De uitspraak heet een beschikking. Bij de benoeming van een bewindvoerder volgt de kantonrechter over het algemeen de voorkeur van de betrokkene. Wijkt hij daarvan af, dan vermeldt hij de reden in de beschikking. De verzoeker, de betrokkene, de bewindvoerder en belanghebbende(n) krijgen de beschikking zo snel mogelijk na de zitting toegestuurd.

7.Toewijzing bewind
 

Als de kantonrechter de aanvraag toewijst, gaat het bewind in op de dag na verzending van de uitspraak. Vanaf dat moment mag de betrokkene niet meer zelf beslissen over zijn financiën en de onder bewind gestelde goederen.

De rechter stelt de goederen van de betrokkene, of een deel daarvan, onder bewind (bijvoorbeeld geld, loon, auto, huis). Hij benoemt een bewindvoerder die de financiële zaken van de betrokkene regelt en zijn goederen beheert.

8.Tijdelijke maatregel
 

De kantonrechter kan beslissen dat bewind slechts voor een bepaalde periode geldt. De bewindvoerder, de betrokkene en iedereen die een aanvraag voor bewind kan indienen, kan ook verlenging van de opgelegde periode vragen.

 

9.Beloning
 

Als de bewindvoerder een vergoeding vraagt voor zijn werkzaamheden, dan stelt de kantonrechter deze vergoeding vast op basis van de wettelijke regeling (Overheid.nl).

10.Publicatie bewind
 

De bewindvoerder zorgt voor een aantekening van het bewind in de openbare registers zoals het kadaster en het handelsregister. De griffie van de rechtbank zorgt voor publicatie van de beschikking in het openbare Centraal Curatele- en bewindregister als:

het bewind is uitgesproken op grond van verkwisting of problematische schulden

 • de kantonrechter dit beslist

 • bij bewind op grond van een geestelijke of lichamelijke toestand

Publicatie biedt bescherming tegen het aangaan van ongewenste overeenkomsten, zowel aan betrokkene als aan een contractspartij. Want door de publicatie weet een contractspartij (of kan hij weten) dat bewind is uitgesproken over de goederen van betrokkene. Als de contractspartij voor het sluiten van de overeenkomst niet de toestemming van de bewindvoerder vraagt , dan kan de bewindvoerder zeggen dat betrokkene het contract niet nakomt.

 

11.Niet eens met de uitspraak
 

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter en u bent verzoeker, betrokkene of belanghebbende, dan kunt u in hoger beroep gaan.

12.Hoger beroep
 

In hoger beroep legt u de zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

 

13.Cassatie
 

Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 3 maanden in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.

bottom of page